Är Risiken am Grëff

D'Landkaart vun den Prozesser as d'Ausgangs-Basis fir eng sëcher Identifkatioun an Adresséierung vun Risiken. Mir ënnerstëtzen Iech beim Opbau an der Aktualiséierung vun Ärem Internen Kontrollsystem an hëllefen Iech, déi noutwenneg Kontroll-Aufgaben méiglechst effizient zu gestalten.